پرتال كاركنان شرکت سهامي آب منطقه اي هرمزگان
برای ورود به پرتال از کد سه رقمی (قبل از کد سه رقمی صفر قرار دهید) و پسورد کد ملی استفاده نمایید.(توجه: لطفا پس از اولین ورود کلمه عبور خود را حتما تغییر دهید.) برای ورود به پرتال از کد سه رقمی (قبل از کد سه رقمی صفر قرار دهید) و پسورد کد ملی استفاده نمایید.(توجه: لطفا پس از اولین ورود کلمه عبور خود را حتما تغییر دهید.) برای ورود به پرتال از کد سه رقمی (قبل از کد سه رقمی صفر قرار دهید) و پسورد کد ملی استفاده نمایید.(توجه: لطفا پس از اولین ورود کلمه عبور خود را حتما تغییر دهید.) برای ورود به پرتال از کد سه رقمی (قبل از کد سه رقمی صفر قرار دهید) و پسورد کد ملی استفاده نمایید.(توجه: لطفا پس از اولین ورود کلمه عبور خود را حتما تغییر دهید.) برای ورود به پرتال از کد سه رقمی (قبل از کد سه رقمی صفر قرار دهید) و پسورد کد ملی استفاده نمایید.(توجه: لطفا پس از اولین ورود کلمه عبور خود را حتما تغییر دهید.)
ورود